ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ


Neziskový zapsaný spolek FFestivaly z.s. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje a dodání zboží a služeb (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností spolku.

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem Vašich osobních údajů je zapsaný spolek FFestivaly z.s., se sídlem Riegrova 6, 583 01 Chotěboř, identifikační číslo: 26543737 (dále jen „Správce“).
Kontaktní údaje Správce jsou následující: adresa pro doručování hotel Fantazie, Riegrova 6, 583 01 Chotěboř, adresa elektronické pošty info@ffestivaly.cz, telefon +420 724 869 837.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem, včetně doručení zboží a realizace služeb a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro Správce technické služby související s provozem objednávkového systému Amber na adrese https://amber.festivalfantazie.cz/ a nákupního systému KšeFFt na adrese https://shop.festivalfantazie.cz/, včetně provozu software a ukládání dat. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou Jiří Janda (IČ: 74754327, programátor internetového řešení Správce) a ing. Jana Moravcová (IČ: 74268872, účetní Správce).
Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak Správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od Správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je ovšem nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany Správce splnit.