Přejít na menu Přejít na obsah

Aktuálně


Pravidla Festivalu fantazie

Prosíme o pochopení, že pro FFestivaly je nutné stanovit určitá pravidla a jejich dodržování je vyžadováno v zájmu bezpečnosti a spokojenosti účastníků. Pořadatelé zodpovídají za pronajaté budovy, techniku apod. Pravidla jsou stanovena v souladu s pravidly určenými Hasičským záchranným sborem ČR, Policií ČR, Městskou Policií, Městským Úřadem a majiteli budov.

Neznalost pravidel neomlouvá.

Nejste-li si něčím jisti, vidíte-li nějakou chybu organizace nebo někoho porušovat pravidla účasti, máte-li nějaké přání nebo stížnost, obraťte se prosím na pořadatele označené tričky (oranžová s nápisem POŘADATEL a STAFF) a visačkami. Poradí, pomohou, většina věcí se dá vyřešit, pokud se o nich pořadatelé dozvědí včas.

FFestival je pořádán fanoušky pro fanoušky. Od účastníků tedy očekáváme vyšší informovanost, zodpovědnost, samostatnost a toleranci, větší pozornost a ochotu vůči ostatním účastníkům. Rozloučíme se s těmi, kdo se neumějí na FFestivalu chovat, abychom pro vás, dodržující pravidla a pomáhající pořadatelům, mohli udělat FFestival co nejpříjemnější.

Děkujeme za spolupráci a dodržování pravidel účasti.

Vaši pořadatelé, neziskový spolek SFK Avalon.

Základní pravidla

Povinností účastníka je:

1. Seznámit se s pravidly účasti a podmínkami čerpaných služeb a dodržovat je.

Účastník FFestivalu se nákupem vstupenky a služeb zavazuje dodržovat pravidla účasti a podmínky jím čerpaných služeb FFestivalu a je si vědom toho, že závažné či opakované porušení pravidel účasti může znamenat vyloučení z FFestivalu, ubytování a dalších služeb bez náhrady plateb, i trvalé vyloučení z příštích FFestivalů.
Pořadatelé nenesou zodpovědnost za škody na majetku a zdraví účastníků, zejména pokud jsou způsobeny nedodržováním pravidel účasti a bezpečnosti.

2. Respektovat a dodržovat pokyny pořadatelů a vedoucích programových linií.

V případě sporu účastníka s pořadatelem nebo vedoucím programové linie rozhoduje zástupce ředitele nebo ředitel festivalu.

3. Dodržovat požární a bezpečností předpisy.

Kouřit (i vodní dýmky) je povoleno pouze na vyznačených místech. V hotelích, ubytovnách, internátech apod. platí pravidla majitele.
Zakládání ohňů, používání plynových a elektrických spotřebičů vyvíjejících teplo je přísně zakázáno kdekoliv v areálu FFestivalu. Fény apod. lze používat v koupelnách a umývárnách.
Spotřebiče na ubytovacích zařízeních mohou být používané jen v prostorách k tomu určených a pouze způsobem běžným či uvedeným v návodu.
Pořadatelem nalezené spotřebiče porušující pravidla účasti si lze vyzvednout na recepci FFestivalu.
Účast osob mladších 15 let je povolena jen s doprovodem zodpovědné zletilé osoby (rodiče, sourozenec, příbuzní, učitel, vedoucí skupiny apod.) nebo s písemným souhlasem zákonných zástupců).
Využijte šatnu, nenechávejte zavazadla a věci ležet volně bez dozoru, nejen kvůli uvolnění cesty v případě evakuace, ale také pro ochranu vašeho majetku.

4. Nosit STÁLE NA RUCE vstupenku a aktivně se jí prokazovat pořadateli při KAŽDÉM průchodu vstupem.

Účastník je povinen podstoupit podrobnou kontrolu vstupenky v případě pochybnosti pořadatele. Doporučujeme prokázání totožnosti.
Vstupenku lze předat někomu jinému pouze prostřednictvím recepce.
Poškozené vstupenky jsou neplatné, lze je vyměnit na recepci. V případě ztráty se náhradní vstupenka neposkytuje.

5. Nosit s sebou ubytovenku a aktivně se jí prokazovat pořadateli při KAŽDÉM průchodu vstupem do ubytovacího zařízení a pro vydání klíčů.

Vstup do ubytovacího zařízení je povolen pouze s platnou ubytovenkou pro příslušné ubytovací zařízení.
Je zakázáno domlouvat si ubytování v ubytovacích zařízení zajišťovaných pořadateli pro příslušný FFestival.

6. Neobtěžovat okolí.

Po celou dobu FFestivalu respektujte ostatní účastníky a udržujte pořádek a klid v areálu FFestivalu, v jeho blízkém i širším okolí a cestou do ubytovacích zařízení.
Noční klid FFestivalu je stanoven na 24-8 hodin. V tuto dobu je zakázáno způsobovat hluk a zbytečně svítit v ubytovacích zařízeních, v areálu FFestivalu a jeho okolí.
V průběhu programu nerušte přednášející, zbytečně nevcházejte a nenahlížejte do programových místností.

7. Dodržovat pravidla běžná ve společnosti.

Při komunikaci s obsluhou a pořadateli a ostatními účastníky dodržujte zásady slušného chování.
Konzumace vnesených jídel a nápojů v občerstvovacích zařízeních a programových prostorách FFestivalu je zakázána.
Přednost mají vycházející z místnosti nebo budovy. Neseďte a nestůjte v místech průchodu.
Hraní her a používání notebooků v občerstvovacích zařízeních FFestivalu není povoleno.

8. Dodržovat hygienu.

Nejen v letních měsících je třeba dodržovat hygienická pravidla, používat sprchy v ubytovacích zařízeních a deodoranty, střídat oblečení, ponožky a obuv, aby ostatní nebyli obtěžováni zápachem těla, úst a zejména nohou a bot. Doporučujeme více párů obuvi, v létě i otevřené. Při hromadném ubytování nechávejte obuv před místností.
Zvířata nemají na FFestival přístup bez ohledu na druh a velikost, případné výjimky uděluje ředitel FFestivalu nebo jeho zástupci.

9. Uklízet a třídit odpadky, udržovat čistotu.

Udržujte co největší pořádek a požadujte totéž od ostatních účastníků. Odpadky patří do koše. I žvýkačka nebo nedopalek cigarety, dokonce i sirka jsou odpadky.
Důsledně třiďte odpadky na čisté PET lahve a plastové kelímky, suchý papír, sklo a ostatní odpad do příslušně označených košů. Plastové lahve otevřete a sešlápněte, talíř a příbor špinavý od jídla nepatří do plastů, skleněné lahve nerozbíjejte, mastné či mokré papíry nepatří do papíru.
Upozorněte pořadatele na zaplněné koše nebo nepořádek, případně na problematické účastníky zodpovědné za nepořádek a nereagující na vaši domluvu.

10. Nepoškozovat zařízení, vracet lahve a nádobí. Hlídat si vlastní věci.

Hlídejte, aby nedocházelo k poškozování techniky a vybavení programových místností a budov, ubytovacích zařízení, občerstvovacích zařízení a zařízení města. Přestupky tohoto druhu prosím ohlaste okamžitě nejbližšímu pořadateli nebo na HOT LINE.
Stane-li se nehoda a něco se rozbije, ukliďte a případně upozorněte pořadatele, aby bylo možné předejít dalším poškozením nebo zraněním.
Ztracené věci hledejte v šatně nebo na recepci. Ne FFestival nenoste a bez dozoru nenechávejte cenné věci. Pořadatelé nenesou zodpovědnost za případné krádeže.

11. Dodržovat zákony ČR, další právní normy i vyhlášky Městského úřadu.

Zejména upozorňujeme na nezákonnost poskytování nelegálních kopií čehokoliv, na nelegálnost i měkkých drog, na nutnost dodržování věkové hranice 18 let pro konzumaci alkoholu a nutnost dodržování pravidel konzumace alkoholu na veřejnosti. Při objednávání alkoholu má obsluha právo požádat o ukázání vstupenky, kde je vyznačeno překonání věkové hranice. Mladším a mladě vypadajícím doporučujeme ukazovat vstupenku aktivně. Starším 18 let připomínáme jejich zodpovědnost, aby neobjednávali alkohol pro mladší kamarády. V případě pochybnosti o zletilosti nebo v případě silné podnapilosti může obsluha odmítnout prodat alkohol. Konzumace alkoholu na veřejnosti je v Chotěboři zakázána, FF má povolenou výjimku a v prostoru ohraničeném zákazy vjezdu u KD Junior a na rohu u ZŠ Smetanova je konzumace alkoholu povolena za podmínky nedělání hluku a nepořádku. Překročení podmínek bude stíháno a pokutováno městskou policií.
Dodržujte pravidla pro parkování: Neparkujte na místech označených zákazy. Neparkujte před vraty a výjezdy z garáží. Neparkujte blíž než 5 metrů od hranice křižovatky (před i za). Neparkujte blíž než 5 metrů před přechodem pro chodce. Neparkujte v protisměru. Nechte volný jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy.

Další pravidla

Z informací na webových stránkách FFestivalu vyplývají i další pravidla a zvyklosti, o jejichž dodržování žádáme. Děkujeme.