Pravidla účasti na Festivalu Fantazie

Prosíme o pochopení, že pro Festival Fantazie (dále FF) je nutné stanovit určitá pravidla a jejich dodržování je vyžadováno v zájmu bezpečnosti a spokojenosti účastníků. Pravidla jsou stanovena v souladu s pravidly určenými Hasičským záchranným sborem ČR, Policií ČR, Městskou Policií, Městským Úřadem a majiteli budov.

Neznalost pravidel neomlouvá.

Nejste-li si něčím jistí, vidíte-li nějakou chybu organizace nebo někoho porušovat pravidla účasti, máte-li nějaké přání nebo stížnost, obraťte se prosím na pořadatele označené oranžovými nebo černými tričky POŘADATEL / STAFF a VEDOUCÍ / CHIEFF. Poradí, pomohou, většina věcí se dá vyřešit, pokud se o nich pořadatelé dozvědí včas.

Festival Fantazie je pořádán fanoušky pro fanoušky. Od účastníků tedy očekáváme vyšší informovanost, zodpovědnost, samostatnost a toleranci, větší pozornost a ochotu vůči ostatním účastníkům. Při porušování pravidel účasti se rozloučíme s těmi, kdo se neumějí na festivalu chovat, abychom ho pro ty z vás, kteří dodržují pravidla, mohli udělat co nejpříjemnější.

Děkujeme za spolupráci a dodržování pravidel účasti.

Základní pravidla

Povinností účastníka je:
 1. Seznámit se s pravidly účasti stanovenými pořadateli FF a s podmínkami čerpaných služeb. Dodržovat je.
  Účastník FF se nákupem vstupenky a služeb zavazuje dodržovat pravidla účasti a podmínky jím čerpaných služeb a je si vědom toho, že závažné či opakované porušení pravidel účasti může znamenat vyloučení z účasti, ubytování a dalších služeb bez náhrady plateb.
  Pořadatelé nenesou zodpovědnost za škody na majetku a zdraví účastníků, zejména pokud jsou způsobeny nedodržováním pravidel účasti a bezpečnosti.

 2. Respektovat a bezodkladně dodržovat pokyny organizátorů festivalu a vedoucích programových linií.
  V případě sporu účastníka s pořadatelem nebo vedoucím programové linie ohledně výkladu pravidel rozhoduje vedoucí FF (CHIEFF) nebo ředitel FF (BOFF) a proti jeho rozhodnutí není odvolání.

 3. Dodržovat požární a bezpečností předpisy.
  Účast osob mladších 15 let je povolena jen s doprovodem zodpovědné zletilé osoby (rodiče, sourozenec, příbuzní, učitel, vedoucí skupiny apod.) nebo s písemným souhlasem zákonných zástupců.
  Zakládání ohňů, používání plynových a elektrických spotřebičů vyvíjejících teplo je přísně zakázáno kdekoliv v prostoru FF.
  Kouření je povoleno venku, v dostatečné vzdálenosti od budov a stravujících se účastníků.
  Vodní dýmky jsou povolené pouze na konkrétním místě, nejsou povolené v prostorech pro občerstvení včetně venkovních.
  Je zakázáno připojovat vlastní elektrické zařízení do zásuvek bez povolení organizátora.
  Na FF je možno vnášet makety a repliky zbraní pouze pro účely cosplaye. Airsoft zbraně lze vnášet pouze bez nábojů. Chladné zbraně a nebezpečné rekvizity lze do budovy vnášet jen v měkčeném provedení nebo jako nepoužívanou pevnou součást kostýmu. Zbraněmi je zakázáno manipulovat, mířit na ostatní účastníky apod. Kostým a jeho doplňky musí být bez ostrých hran a nebezpečných částí.
  Využijte šatnu, nenechávejte zavazadla a věci ležet volně bez dozoru - kvůli uvolnění cesty v případě evakuace, pro ochranu vašeho majetku i z bezpečnostních důvodů.

 4. Nosit viditelně vstupní pásku (vstupenku) a aktivně se jí prokazovat pořadatelům při KAŽDÉM průchodu vstupem.
  Účastník je povinen podstoupit podrobnou kontrolu vstupenky v případě pochybnosti pořadatele. Doporučujeme prokázání totožnosti.
  Vstupenku lze předat někomu jinému pouze prostřednictvím recepce.
  Poškozené vstupenky jsou neplatné, lze je vyměnit na recepci. V případě ztráty se náhradní vstupenka neposkytuje.

 5. Nosit s sebou ubytovenku a aktivně se jí prokazovat pořadateli při KAŽDÉM průchodu vstupem do ubytovacího zařízení a pro vydání klíčů.
  Vstup do ubytovacího zařízení je povolen pouze s platnou ubytovenkou pro příslušné ubytovací zařízení, návštěvy nejsou povoleny.
  Je zakázáno domlouvat si ubytování v ubytovacích zařízení zajišťovaných pořadateli pro FF.

 6. Dodržovat pravidla běžná ve společnosti a neobtěžovat okolí.
  Účastník je povinen respektovat ostatní účastníky a udržovat pořádek a klid v areálu FF, v jeho blízkém i širším okolí a cestou do ubytovacích zařízení.
  Noční klid FF je stanoven na 0-8 hodin. Zejména v tuto dobu je zakázáno způsobovat hluk a zbytečně svítit v ubytovacích zařízeních, v areálu FF a jeho okolí.
  V průběhu programu je účastník povinen nerušit autory pořadů a ostatní účastníky, zbytečně nevcházet a nenahlížet do programových místností v době programu.
  Účastník je povinen zdržet se hlasitého projevu a jakýchkoliv (i slovních) útoků na ostatní.
  Účastník je povinen při komunikaci s obsluhou, pořadateli a ostatními účastníky dodržet zásady slušného chování.
  Přednost mají vycházející z místnosti nebo budovy. Neseďte a nestůjte v místech průchodu.
  Hraní her a používání notebooků v občerstvovacích zařízeních FF není povoleno.
  Konzumace odjinud přinesených jídel a nápojů v občerstvovacích zařízeních a programových prostorách FF včetně venkovních je přísně zakázána.
  Pro prodej vlastního zboží je účastník povinen s předstihem získat souhlas organizátorů a dodržet podmínky pro pronájem prodejního stánku či stolu. Prodejce je povinen prodávat pouze zboží oficiálně licencované nebo vlastní výroby bez porušení autorských práv.

 7. Dodržovat hygienu.
  Zejména s přihlédnutím k letním měsícům je třeba dodržovat hygienická pravidla, používat sprchy v ubytovacích zařízeních a deodoranty, střídat oblečení, ponožky a obuv, aby ostatní nebyli obtěžováni zápachem těla, úst a zejména nohou a bot. Doporučujeme více párů obuvi, ideálně otevřené. Při hromadném ubytování nechávejte obuv před místností.
  Zvířata nemají na FF přístup bez ohledu na druh a velikost (s výjimkou asistenčních psů), případné výjimky uděluje ředitel FF nebo vedoucí recepce pouze na požádání PŘEDEM.

 8. Uklízet a třídit odpadky, udržovat čistotu.
  Udržujte co největší pořádek a požadujte totéž od ostatních účastníků. Odpadky patří do koše. I žvýkačka nebo nedopalek cigarety jsou odpadky.
  Důsledně třiďte odpadky na čisté PET lahve a plasty, suchý papír, sklo, ostatní odpad do příslušně označených košů. Plastové lahve otevřete a sešlápněte, plastový talíř a příbor hodně špinavý od jídla nepatří do plastů, skleněné lahve nerozbíjejte, mastné či mokré papíry nepatří do papíru.
  Upozorněte pořadatele na zaplněné koše nebo nepořádek, případně na problematické účastníky zodpovědné za nepořádek a nereagující na vaši domluvu.

 9. Nepoškozovat zařízení a předcházet poškozením. Hlídat si vlastní věci.
  Účastník je povinen se zdržet veškerého jednání, které by mohlo mít za následek poškození vybavení majitele budov, pořadatele, partnerů festivalu a ostatních účastníků. Účastník nese plnou hmotnou zodpovědnost za škody jím způsobené.
  Stane-li se nehoda a něco se rozbije, ukliďte a případně upozorněte pořadatele, aby bylo možné předejít dalším poškozením nebo zraněním.
  Ztracené věci budou k vyzvednutí v šatně nebo na recepci festivalu. Na festival doporučujeme nenosit a bez dozoru nenechávat cenné věci. Pořadatelé nenesou zodpovědnost za případné krádeže.

 10. Dodržovat zákony ČR a další právní normy, vyhlášky Městského úřadu.
  Zejména upozorňujeme na nelegálnost i měkkých drog, na nutnost dodržování věkové hranice 18 let pro konzumaci alkoholu a nutnost dodržování pravidel konzumace alkoholu na veřejnosti. Při objednávání alkoholu má obsluha právo požádat o ukázání vstupenky, kde je vyznačeno překonání věkové hranice. Mladším a mladě vypadajícím doporučujeme ukazovat vstupenku aktivně. Starším 18 let připomínáme jejich zodpovědnost, aby neobjednávali alkohol pro mladší kamarády. V případě pochybnosti o zletilosti nebo v případě silné podnapilosti může obsluha odmítnout prodat alkohol.
  Konzumace alkoholu na veřejnosti je v Chotěboři zakázána, FF má povolenou výjimku za podmínky nedělání hluku a nepořádku. Překročení podmínek bude stíháno a pokutováno městskou policií.
  Dodržujte pravidla pro parkování: Neparkujte na místech označených zákazy. Neparkujte před vraty a výjezdy z garáží. Neparkujte blíž než 5 metrů od hranice křižovatky (před i za). Neparkujte blíž než 5 metrů před přechodem pro chodce. Neparkujte v protisměru. Nechte volný jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy.
  Zákaz kopírování materiálů chráněných autorským zákonem v prostorách festivalu.

Další pravidla

Z informací na webových stránkách Festivalu Fantazie, v objednávkovém systému Amber a v e-shopu KšeFFt vyplývají i další pravidla a zvyklosti, o jejichž dodržování žádáme. Děkujeme.