Manažer Fandomu

Václav Pravda

 

    

    Pozorně jsem si přečetl článek Pitera o manažerovi Fandomu, protože to je téma, na které jsem slíbil napsat svůj názor. Ve většině věcí s Piterem souhlasím. I já vidím hlavní úlohu diskutovaného manažera Fandomu v propagaci a získávání peněz. Také jsem pro zjednodušení tuto funkci nazval jen manažerem. Chybí mi ale v jeho úvaze jedna věc, kterou nevzal v potaz, a která je přitom nesmírně důležitá. Jde o to, že pokud někdo sežene peníze, musí a bude chtít mít možnost alespoň částečně řídit jejich použití. Správný manažer by si tuto podmínku měl dát. Jenom tak může sponzorovi zaručit dodržení smluvních podmínek a účelné vynaložení prostředků. Ve volné struktuře fandomu není ani se závazným rozpočtem, který by jistě mohl manažer připravit a Rada odsouhlasit, jistota, že získané peníze budou využity na správném místě, zvlášť když dosavadní vedení Fandomu neprokázalo schopnost se s finanční otázkou vyrovnat. Jednoznačná potřeba soustředění pra-vomocí v rukou manažera ale bude překážet dosavadní-mu vedení, hlavně prezidentovi. Tam vidím problém, jestli se vedení Fandomu bude chtít přizpůsobit a jestli bude ochotno vykonávat tu spoustu práce, kterou vyko-nává, ale s menší možností rozhodování a s větší zodpovědností. Jsem v tomto ohledu spíš skeptikem.
    Bude asi nezbytné, aby se volná struktura Fan-domu trochu zpevnila. Manažer by se řízení Fandomu aktivně účastnil přípravou návrhů jednotlivých aktivit (navrhovatelé: manažer, prezident, kluby, jednotlivci) Tyto návrhy by schvalovala Rada. Otázky obecné a týkající se všech by řešila porada klubů na základě při-pravených návrhů, které by vypracovala Rada Fandomu. Tyto návrhy by byly na poradě přečteny, Rada by je na základě návrhů pléna doplnila a nechala schválit. Poměr hlasů manažera, prezidenta a zástupců jednotlivých fungujících! klubů teď nebudu řešit, ale jednoznačně by měl mít manažer několik hlasů nebo právo veta. Prezi-dentova funkce a pravomoci by měly spíš morální, filo-sofické a společenské aspekty. Samozřejmě kromě jeho záslužné organizační (CKČ, Akademie, ...) a editorské (IK, Kdo je kdo, ...) práce, v kteréžto by se ale musel podřídit rozhodnutím Rady. Na základě odsouhlaseného rozpisu konkrétních úkolů by se jednotliví fanové i kluby zavázali k určitým činnostem. I za nesplnění dobrovolné činnosti lze uložit sankce, ale myslím, že by mohla z větší části fungovat hrozba veřejné ostudy. Struktura nesmí být až zas tak moc pevná, aby to lidi neotrávilo. Důležité je poukázt na to, co se nesplnilo, a jmenovat zodpovědnou osobu. Osobnosti SF fandomu by měly v zájmu cílů Fandomu přijmout určitá pravidla (např. nevystupovat v programu conu, jehož pořadatelé se nezaváží k odvedení příslušné části příjmu (ne zisku!) conu (výši částky a kontrolu nechci teď rozebírat).
    Dále. Manager nezíská peníze za reklamu. Je naivní si myslet, že reklama mezi sci-fisty je pro nějakou firmu zajímavá. Není v podstatě moc zajímavá ani pro firmy žijící ze sci-fi. Zájemci o reklamu nezajistíte, že se jeho jméno objeví ve všech článcích, které budou mluvit o fandomu, protože to prostě v některých novinách neotisknou. Velké firmy se zajímají o již mediálně zajímavé projekty, to fandom a sci-fi hnutí není. Pokud se najdou peníze, bude to sponzoring a věc public relations daného sponzora, že využije možnost se pochlubit sponzorováním specifické kulturní záležitosti - sci-fi fandomu, jako firemního spojení s budoucností. Reklama na conech samozřejmě bude, ale jen jako doplněk. Její smluvní zajištění s kluby vidím jako Piter, s tím, že těm pár pořadatelským klubům se kvůli jednodušší administrativě a finančním úřadům vyplatí právní osamostatnění po vzoru Draconu.
    Jako nezbytné vidím vytvoření rozpočtu a jednoznačných pravidel pro rozdělení prostředků získaných od sponzorů, z příjmu conů, z dalších aktivit. Na použití prostředků mám podobný názor jako Piter.
    Podrobnosti řízení, práce a odměn by ale měl navrhnout přímo nějaký uchazeč, bude-li.
   
    Fandomovou strukturu vidím dle obrázku. Průniků jednotlivých množin může být víc, ale snad jsem zachytil ty nejpodstatnější. Členství v klubech, klubů ve Fandomu musí nést určité výhody (slevy, možnosti, infor-movanost, rozhodování), ale pochopitelně i povinnosti (informovat, pomáhat). Jedním z cílů Fandomu musí být co nejvíc členů v klubech a co nejvíc klubů. Propagací Fandomu, propagací sci-fi by měli být lákáni divocí fanové do klubů a na cony. Propagace sci-fi mezi nescifisty nemá takový smysl, nejsou a nikdy nebudou dostatečné prostředky. Václav Pravda
    CKČ 1997
    Protože se v CKČ něco významného změnilo, cítím povinnost na to reagovat, vzhledem ke kritice, kterou jsem spustil už loni, a vzhledem ke konceptu ze začátku roku uvedenému až v červnu ve Speciálu ZA 16.
    Nová situace: V roce 1997 nevyšel Kočas na Parconu ve SNV, ale byla zde ke koupi sbírka vítězných prací CKČ MLOK. Navázala na loňský úspěšný pokus sbírky povídek z roku 1994. I letošní MLOK má skvělou úpravu a dobrý obsah, recenzi najdete v tomto čísle ZA.
    Věřím, že se MLOKem, pokud i letošní vydání bude úspěšné, podařilo vyřešit vleklé problémy s Koča-sem, který byl finančním i organizačním závažím pořa-datelů Parconů. MLOK je to řešení, po kterém jsem volal v návrzích řešení v odstavci b). Jistě je pro jakéhokoliv autora zajímavé, dostane-li se jeho povídka do podobné knihy. Tím by měla být částečně zvýšena prestiž soutěže. Ale pozor, ještě je v CKČ hodně k zlepšování! MLOK nevychází v nijak velkém nákladu, takže i v zájmu jeho zvýšení je třeba ještě odvést kus práce a pomoci tak nakladateli v jeho záslužné aktivitě.
    Otázkou zůstává, jak se máme vyrovnat s fak-tem, že ubyla další součást Parconu - Kočas. Ještě nedávno to vypadalo, že s Kočasem Parcon stojí a padá. Na-jednou jsme v situaci, kdy si musíme Kočas, resp. Mloka koupit. Není součástí materiálů. Vůbec se mi nelíbí, že ve SNV obešli jednu z podmínek pořádání Parconu. Místo ošklivého trička klidně mohl být v materiálech MLOK. Asi by nebyl takový problém, uzavřít nějakou dohodu s vydavatelem o nákupu potřebného množství MLOKů pro účastníky conu za cenu nákladů. Zbytek by se potom objevil v prodejnách z běžnou tržní cenu.
    Je na místě, abych se omluvil Zdeňkovi Rampa-sovi, který CKČ spolu s dalšími organizuje a který se na vydání MLOKa podílel. Dokázal mi, a já to rád uznávám, že v něčem je schopen se přizpůsobit měnícím se podmínkám. Také jeho projev a samotné vyhlašování výsledků CKČ byly podstatně lepší, než na Parconech 1994 a 1995.
 
k ZA 17
k Publicistice
k ZA
na start